היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

פיננסים

לאור הפגיעה הכלכלית מנגיף הקורונה בנק ישראל מפחית את הריבית ל- 0.1%,הבנקים יוכלו לקבל מבנק ישראל אשראי לשלוש שנים בריבית נמוכה.

בנקים
סניפי המערכת הבנקאית פתוחים לקבלת קהל ומספקים את כלל השירותים שניתנו ערב משבר הקורונה בישראל.
השירותים הבנקאיים ניתנים בכפוף לתיאום תור מראש. עם זאת, מענה ללא תיאום תור מראש במקרים דחופים ולאוכלוסיות מסוימות (למשל, אזרחים ותיקים). פירוט המצבים בהם ניתן להגיע ללא תיאום תור מראש מפורסמים באתרי הבנקים.
הפיקוח על הבנקים מפעיל מוקד טלפוני לציבור בימים א'-ה' בשעות 14:00-09:00, בטלפון 02-6552680.

למידע נוסף
אתרי הבנקים
עדכוני קורונה - בנק ישראל
בנק לאומי
בנק הפועלים
בנק דיסקונט
בנק מזרחי טפחות
בנק יהב
בנק איגוד
בנק מסד
הבנק הבינלאומי
בנק מרכנתיל
בנק ירושלים

הבורסה לניירות ערך

הבורסה לניירות ערך וכל הגופים שסוחרים בניירות ערך פתוחים כסדרם, וניתן לעשות קניה או מכירה בתיק ההשקעות כבשגרה.
יש להיזהר מתרמיות ומגופים שרלטנים שעלולים לנסות לנצל תקופת משבר זו על-מנת להציע הצעות לתשואות גבוהות, ללא כל כיסוי. בכל החלטה חשוב להסתייע בגורמי מקצוע מורשים: מנהלי קרנות נאמנות, מנהלי תיקים בעלי רישיון ויועצי השקעות, שמחויבים בחובות אמון כלפי לקוחותיהם לבדיקת גורמים מפוקחים.
הרשות פועלת כדי לוודא רציפות והמשכיות תפקודית של הגופים המפוקחים לצורך קיום כל שרשרת המסחר ולמתן מידע למשקיעים.
בחינות רישוי – מוצע לעקוב אחרי פרסומי רשות ניירות ערך באתר וברשתות החברתיות לפרטים המלאים
לפרסומי הרשות לציבור הרחב ולגופים המפוקחים.

ביטוח ופנסיה
ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המפקחת על הגופים הפיננסים החוץ בנקאיים, מזהירים כי בצל התפשטות מגיפת הקורונה, זוהו ניסיונות התחזות ופרסום ייעוץ פיננסי שיקרי. יש לפעול בזהירות בכל הנוגע להחלטות כלכליות משמעותיות, תוך הסתמכות על מידע מהימן והתייעצות עם אנשי מקצוע מוסמכים, בעיקר בעת הזו.
מוקד השירות של רשות שוק ההון בנושאי ביטוח ופנסיה פעיל בימים א' עד ה' בשעות 09:00-16:00, בטלפון 3002*.
ניתן להגיש תלונה או לפנות בכל שאלה בדרכים הבאות:
מערכת הפניות המקוונת
•טפסי הגשת תלונה או פנייה בשאלה בפקס 02-5695352
•דואר- רשות שוק ההון, היחידה לפניות הציבור, רח' עם ועולמו 4, ירושלים. מיקוד 9546304
•פניות בנושא רישוי סוכנים ויועצים לשלוח לדואר אלקטרוני: soch-bituach@mof.gov.il
•פניות בנושא שירותים פיננסיים מוסדרים לשלוח לדואר אלקטרוני: fsl@mof.gov.il

לאתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רשות המיסים
עד ל-30 ביוני יינתנו סיוע והדרכה בהגשת בקשות למענקים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה. במשרדי מס הכנסה בשעות קבלת הקהל. לשם כניסה למערכת יש להצטייד בתעודת זהות ובאחד משני אמצעי הזיהוי הבאים: דרכון או רישיון נהיגה.
העתק חשבונית (עבור עסקאות שהתבצעו בין ה-1.3.2020 ל-31.5.2020) יוכר באופן זמני לצורך ניכוי מס תשומות.
בתקופת ההקלה ניתן להשתמש בהעתק סרוק של החשבונית. בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק מקור של כל חשבוניות המס שקיבל בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, ושבהסתמך עליהן ניכה מס תשומות. אם קיימת אי- התאמה בין החשבוניות, יש לתקן את הדוח התקופתי הרלוונטי בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר.

ארכות ומועדים מעודכנים לאישורים ולהגשת דו"חות
•הגשת הדוח שנתי במס הכנסה מקוון ליחידים לשנת 2019 עד ל-30.7.2020.
•הגשת הדוח השנתי במס הכנסה לחברות ולמלכ"רים לשנת 2019 עד ל-30.7.2020.
•הגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון לשנת 2019 עד ל-30.6.2020.
•ניתן להגיש דוחות שנתיים ובקשות להחזר מס באופן מקוון עד סוף חודש יוני 2020, מייצגים מקושרים לשע"מ יפנו באמצעות מערכת פניות למשרדים ("מערכת מייצגים") ומייצגים שאינם מקושרים לשע"מ ונישומים בלתי מיוצגים יפנו באמצעות מערכת פניות הציבור באתר הרשות (מפ"ל). 
•ארכה לאישור תיאומי מס של שנת 2019 - עד לתשלום משכורת מאי 2020 ולא יאוחר מה-13.6.2020.
•ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב-31.3.2020, עד ל-31.5.2020.
•הגשת דוחות למס הכנסה לשנת 2018 - ניתנה ארכה של חודש נוסף למועד הגשת הדו"חות השנתיים. ליחידים, חברות ומלכ"רים שאושרה להם ארכה עד 30.4.2020 מאושרת ארכה נוספת עד 31.5.2020.
•הגשת הצהרת הון – ליחידים שאושרה להם ארכה להגשת הצהרת הון עד ל-30.4.2020 מאושרת ארכה נוספת להגשת ההצהרה - עד ל-31.5.2020.
•דיווח ותשלום למע"מ חודשי עבור החודשים מרץ-אפריל 2020 לעוסקים המדווחים בדיווח דו-חודשי ועבור חודש אפריל למדווחים חד-חודשי, נדחה ל-25.5.2020

מתווה דחיית תשלומי ההלוואות להתמודדות עם ההשלכות של נגיף הקורונה
משקי בית ועסקים שעמדו בהחזרי ההלוואות שלהם עד תחילת המשבר ושהפגיעה בהכנסתם צפויה להיות קצרת טווח, יכולים לקבל סיוע תזרימי בדמות אשראי או דחייה של תשלומי הלוואות. דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה.

הפיקוח על הבנקים גיבש מתווה לדחיית תשלומי הלוואות בשלושה מגזרי פעילות (משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי עסקי), ומאפשר למשקי הבית ובעלי העסקים הקטנים לדחות את תשלומי ההלוואות באופן הבא
• משכנתאות -
הדחייה תבוצע לתקופה של 6 חודשים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
• הלוואות צרכניות - הדחייה תבוצע לתקופה של 3 חודשים להלוואות שיתרתן לתשלום היא עד 100,000 ש"ח. בנוסף, יש אפשרות לדחייה נוספת של 3 חודשים להלוואות אלו, בהתאם לשיקול דעת הבנק.
• הלוואות לעסקים קטנים - הדחייה תבוצע ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה, לתקופה של עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק.
• עמלות - לא ייגבו עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
• שיעור הריבית - התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. חשוב להדגיש כי דחיית תשלום הלוואה כמוה כנטילת הלוואה חדשה, בגובה הסכום הנדחה.
• אופן פריסת תשלומי ההלוואה - פריסת התשלומים במשכנאות תהיה על פני כל יתרת תקופת ההלוואה. באשראי צרכני ועסקי התשלומים יידחו לסוף תקופת ההלוואה.
• תקופת הגשת בקשת הדחייה - ניתן להגיש בקשה לבנק לדחיית תשלומי הלוואה, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 31.7.2020.
המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.
לפרטים נוספים היכנסו לאתר בנק ישראל


הקלות לשכירים
הקלות בעריכת תיאום מס עבור דמי אבטלה ליוצאים לחופשה ללא תשלום – היוצאים לחל"ת לא יידרשו לתיאום מס נוסף עבור קבלת דמי האבטלה. ההקלות במס שניתנו מתחילת השנה באישור תיאום המס למעסיק העיקרי או על סמך כרטיס העובד (טופס 101), יינתנו על ידי הביטוח הלאומי.
שווי שימוש יחסי ברכב חברה - לעובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והחזיר למעסיק את הרכב שהוצמד לו, ייזקף שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודשים בהם הרכב היה ברשותו (במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה). שווי השימוש היחסי יחושב גם בעת חזרתו של העובד מהחל"ת, במידה שיקבל רכב מהמעסיק במהלך החודש. כל זאת במידה שהמעסיק לא העמיד רכב לרשותו של העובד ממועד החזרת הרכב על-ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה.
לפרטים נוספים היכנסו לאתר רשות המיסים