היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

חקלאות

עובדים ומקומות עבודה
תחומי הפעילות שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הנכללים בתוספת לתקנות שעם החירום ושלא חלה עליהם מגבלת מספר עבדים:
1.משקים חקלאיים בענפי החי והצומח, לרבות חומרי ריבוי.
2.קבלנים ונותני שירותי עיבוד למשקים חקלאיים, לרבות הדברה, האבקה, קטיף ואיסוף תוצרת חקלאית.
3. בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית.
4.מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות ייצור, שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים.
5. שירותי רפואה וטרינרית.
6. ייצור ושיווק תרופות וטרינריות, תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש וטרינרי.
7. שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי חיים ונגעים בצמחים.
8.שירותי פינוי וכילוי של פגרי בעלי חיים.
9.פינוי פסולת חקלאית.
10.שירותי ביקורת לתוצרת חקלאית, לרבות שירותי התעדה ומעבדה.
11.מחלבות.
12.מכוני מיון לביצים.
13. תחנות מיון ואריזה של דגים.
14. משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק בשר ודגים.
15. אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי.
16. ייצור ושיווק דשנים וחומרי הדברה לחקלאות.
17. שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות.
18. שירותי תחזוקה וציוד למבנים חקלאיים.
19.מיתקן להחזקת בעלי חיים.

בנוסף, לא תחול מגבלת מספר העובדים במקום עבודה על:
1. ייצור, ייבוא, עיבוד, הובלה, אחסנה אספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעונאית וסיטונאית של מזון – ובכלל זה פעילות השווקים הסיטונאים;
2. אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל תחומי הפעילות המפורטים בטבלה. בכלל זה, פעילות של מועצות הייצור החקלאיות והארגונים החקלאיים הנדרשת לשם המשך פעילותם התקינה של העוסקים בתחומי הפעילות המנויים בטבלה תוכל להמשך כסדרה, ובלבד שמספר העובדים יצומצם ככל האפשר למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית.
הבהרות:
א. כל מקום עבודה שתחום פעילותו נכלל ברשימת תחומי הפעילות לעיל יכול להמשיך לפעול באופן מלא, ואין צורך באישור פרטני ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר לשם כך.
ב. מותרת פעילות של כל נותני השירותים, לרבות שמירה ואבטחה, תחזוקה, שירותי מחשוב וכיוצא באלה, הנדרשים לצורך הפעלת העסקים החקלאיים המפורטים בטבלה.
ג. מקומות עבודה שלא נכללים ברשימה (לדוגמה: דייגים בעלי רישיון דיג מקצועי), יכולים להמשיך לפעול תוך שמירה על מגבלת מספר העובדים (לא יותר מ- 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה ביניהם).
ד. על פי הגדרות התקנות לשעת חירום - "עובד" – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.
ה. אין צורך בקבלת היתרי מעבר או אישורים כלשהם לצורך הגעה למקום העבודה.
ו.  האמור לעיל תקף בתקופת תוקפן של התקנות לשעת חירום בעניין הגבלת מספר העובדים במקום העבודה, כלומר מיום ה- 22/03/20 ועד ליום ה- 16/04/20.
ז. בתקופה שמיום 25.3.20 ועד ליום 30.3.20, חלות גם ההוראות הבאות:
1. מותרת הובלה חומרי גלם, ציוד ואספקה לכל הפעילות החקלאית, שאינם לבית הלקוח.
2. במקומות העבודה המותרים, יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל שניתן. במקומות עבודה בהם הדבר אינו אפשרי (לדוגמה, בחלק מקווי הייצור במשחטות, בתי מטבחיים, בתי אריזה, מחלבות), ניתן לעבוד במרחק של פחות מ-2 מטר בין אדם לאדם.
3. הגעה למקומות העבודה אפשרית ברכב פרטי רק אם יש עד שני אנשים ברכב, או בשירות הסעה הפועל לפי הנחיות משרד הבריאות המפורסמות באתר האינטרנט.
4. שירות משלוחים מחנויות של מוצרים חקלאיים (לדוגמה, מחנויות פרחים) מותר במכירה בטלפון או באינטרנט, וכל עוד החנות פועלת כמחסן, ללא קבלת קהל.
5. חנויות לממכר מזון לבעלי חיים נכללות בהגדרת חנויות למכירת מזון ופעילותן מותרת, בהתאם להוראות החלות על חנויות למכירת מזון (מרחק בין הנוכחים במקום ומניעת צפיפות).
6. רווחת בעלי חיים: כשם שמותרת יציאה מהבית לרכישת מזון, כך מותרת יציאה לצורך רכישת מזון לבעלי חיים; כשם שמותרת יציאה מהבית לרכישת תרופות ולקבלת שירות רפואי לאדם, כך מותרת יציאה מהבית לרכישת תרופות ולקבלת שירות רפואי לבעלי חיים, וכן לטיפול בבעלי חיים.

שירות במחוזות המשרד
לא תתקיים קבלת קהל. מחוזות המשרד יעניקו לציבור שירותים במתכונת מצומצמת מרחוק, באמצעים טכנולוגיים: 
גליל – גולן (ראש פינה)
04-6808100
04-6808101
vetRP@moag.gov.il

גליל – מערבי (עכו)
04-9811925
VetAkko@moag.gov.il

העמקים (גלבוע)
04-6489120
VetGilboa@moag.gov.il

השרון (חדרה)
04-6303406
04-6303415

VetHadera@moag.gov.il

השפלה וההר (כנות)
08-8591533
08-8591739/22 
VetKanot@moag.gov.il

הנגב (באר שבע)
08-6271886
VetNegev@moag.gov.il

טיפול בחיות מחמד
לפי ארגון הבריאות העולמי (WHO) והארגון העולמי לבריאות בעלי החיים (OIE), נכון להיום אין הוכחות לכך שכלב, חתול או חיית מחמד אחרת יכולים להעביר את נגיף הקורונה COVID-19 לבני אדם.
לפיכך, אין הצדקה לנקוט בצעדים כנגד חיות מחמד, שעלולים לפגוע ברווחתן.
הנגיף מופץ בעיקר דרך טיפות הנוצרות כאשר אדם נגוע משתעל, מתעטש או מדבר, ודרך ההגנה הטובה ביותר היא שטיפת ידיים במים וסבון באופן יסודי ובתדירות גבוהה.
ללא קשר לנגיף הקורונה, לאחר מגע עם בעלי חיים כדאי לשטוף את הידיים היטב, שכן הם עלולים להעביר חיידקים או טפילים.
אדם נגוע צריך לבודד את עצמו גם מבעל החיים, לרבות חיבוק ונישוק בעלי חיים בביתו, ולתת לאחרים לטפל בהם.

לשכות וטרינריות
לא תתקיים קבלת קהל. הלשכות הווטרינריות תענקנה לציבור שירותים במתכונת מצומצמת מרחוק, באמצעים טכנולוגיים.

מחוז הנגב
08-9920998/9
NegevHaklaut@moag.gov.il

מחוז מרכז
04-6303411
haderainfo@moag.gov.il

מחוז העמקים
050-6241813
natig@moag.gov.il

מחוז השפלה וההר
03-9559999
shefelavehar@moag.gov.il

מחוז גליל-גולן
04-6816100/5
amira@moag.gov.il

מכון וטרינרי
הפעילות של המכון עברה למתכונת מצומצמת, אך השירות יינתן 24/7. לבירורים, ניתן ליצור קשר:
050-6241290, או באמצעות כתובת המייל- BorisY@moag.gov.il
לנוכח צמצום במספר העובדים יתכן כי ההמתנה תהיה ארוכה מהרגיל. אנו מבקשים את סבלנותכם.

העסקת עובדים זרים ועובדים משטחי הרשות הפלסטינית בחקלאות
משרד החקלאות סיכם עם משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (המתפ״ש) על המשך העסקת פלשתינאים בישראל בחקלאות ובכלל. על פי הסיכום, תאושר כניסה של כל בעלי האישור לעבודה בחקלאות, ובתנאי שהמעסיק ימצא פתרון לינה לעובד למשך חודש (באחריות המעסיק). יודגש כי הכניסה תתאפשר בתנאי שיהיה הסדר לינה לתקופה הנדרשת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
האפשרות תינתן לכניסה אחת, וככל שהעובד ירצה לחזור לביתו, או המעסיק לא נדרש להמשך העסקתו, העובד לא יוכל להיכנס בשנית עד להודעה אחרת. בנוסף, תבוטל הגבלת הגיל (עד 50) הקיימת היום לחקלאות, ותתאפשר כניסת עובדים בכל גיל לבעלי היתרי עבודה בתוקף.
כמו גם, בהתאם להחלטתו של שר הפנים, הוחלט להאריך באופן אוטומטי לכל מי שמחזיק אשרה מהסוגים המפורטים מטה ופג תוקפה החל מיום 12.3.2020. ההארכה תתבצע באופן אוטומטי עד ליום 30.6.2020.
החלטה זו חלה על כל מי שהוא באשרות: א5 (תושבי ארעי), ב1 (אשרת עבודה ושהיה), א1 (מעמד ארעי לזכאי שבות), א2 (משתלמים/סטודנטים), ותלמידי ישיבות), א3 אנשי דת, א4 (נלווים לא2 ולא3). האשרות של כל מי שפורט, יוארכו עד 30.6.2020 על פי החלטת השר.

הקלות לניוד עובדי חקלאות זרים
א. הקלה לחקלאים ללא היתרים להעסקת עובדים זרים לשנת 2020, אשר הגישו בקשות להיתרים מטעמים רפואיים, וטרם התקבלה החלטה בבקשתם: ‏לפי ‏נוהל ‏הניוד, ‏ניתן ‏לנייד ‏עובדים ‏זרים‏ בחקלאות ‏רק ‏בין ‏חקלאים ‏שהם ‏בעלי ‏היתרים ‏להעסקת ‏עובדים ‏זרים ‏בתוקף. לאור המצב, ‏הוחלט ‏לאשר ‏ ‏ניוד ‏עובדי ‏חקלאות ‏זרים ‏גם ‏לחקלאים ללא היתר העסקה לשנת 2020, הממתינים להחלטה בעניינם מטעמים רפואיים כאמור. ‏ ההקלה ‏האמורה ‏הן ‏לניוד ‏בין ‏חקלאים ‏בתוך ‏אותו ‏ישוב ‏חקלאי ‏והן ‏לניוד ‏בין ‏חקלאים ‏המתגוררים‏ בישובים שונים.
ב. הקלה בקשר להליך אישור בקשות ניוד עובדים בין חקלאים המתגוררים בישובים חקלאיים שונים: לפי‏ נוהל ‏הניוד, ‏חקלאים ‏המבקשים ‏ניוד ‏עובדים ‏זרים ‏בין ‏ישובים ‏חקלאיים ‏שונים, ‏חייבים ‏להגיש ‏טופס‏ בקשה ‏לניוד ‏ללשכת שירות למעסיקים ‏והחקלאי ‏הקולט ‏אינו ‏רשאי ‏להתחיל ‏להעסיק ‏את ‏העובד ‏הזר‏ עד לקבלת אישור.
בתקופת ‏ההקלות, ‏החקלאי ‏המנייד ‏עדיין ‏יידרש ‏לשלוח ‏את ‏טופס ‏הבקשה ‏לניוד, ‏אך ‏החקלאי ‏הקולט ‏יהא‏ רשאי ‏להתחיל ‏להעסיק ‏את ‏העובד ‏הזר  ‏מיד ‏עם ‏שליחת ‏הבקשה ‏ואין ‏צורך ‏לקבל ‏את ‏אישור ‏הרשות‏ בכתב. ‏
ג. הקלות בקשר לתקופת הניוד המינימלית: ‏לפי ‏הנוהל, ‏בניוד ‏בין ‏חקלאים‏ מישובים שונים, תקופת הניוד המינימלית היא ל-30 יום.
בתקופת ‏ההקלות, ניתן ‏יהא ‏לנייד ‏עובד ‏זר ‏בין ‏חקלאים‏ בישובים שונים גם לתקופה קצרה יותר.
יודגש כי גם במהלך תקופת ההקלות מחמת מגפת הקורונה, ימשיכו לחול כל יתר התנאים הרגילים לפי נוהל הניוד, ובכלל זה חובת קבלת הסכמת העובד הזר לניודו.
הקלות אלו תהיינה בתוקף עד להודעה חדשה.

משקי החי

חשוב להקפיד על הטיפול בכלל המשקים בכל הנוגע להיבטים וטרינריים וצער בעלי חיים. חשוב להקפיד בכל יום על אספקת מים ואוכל סדירה. כמו גם, מומלץ לחלק את הצוות למשמרות מתחלפות, על מנת למזער כל סיכון בריאותי. 
1. אנו ממליצים כי בכל משק (רפת, לול, דיר, אורווה) בעמדת שטיפת הידיים יוחזקו בקבוקים לחיטוי ידיים (חיטוי באלכוהול 70% ג'ל או נוזל).
2. על פי הנחיות משרד הבריאות יש לשמור מרחק של 2 מטר לפחות בן אדם לאדם. חשוב לזכור כי סכנת ההדבקה היא בין אדם לאדם, לא מאדם לבעל חיים.
3. יש לדאוג לשגרת האכלה לה מורגלים בעלי החיים (רוב בעלי החיים רגישים ביותר לשינויים תזונתיים הן בכמות והן בפערי שעות האכלה). וכן לדאוג שיהיה במשק מזון לתקופה ממושכת.
4. יש לספק לבעלי החיים מים טריים כל היום כל יום.
5. יש להמשיך לנקות את סביבת בעלי החיים באותה התדירות הנהוגה.
6. יש לדאוג להעסיק עובדים במשקים בשתי משמרות, כך שתהיה הפרדה בין שתי קבוצות העובדים, כך שאם קבוצה אחת נדרשת להיכנס לבידוד, קבוצת העובדים השנייה תוכל להמשיך לעבוד ולטפל בבעלי החיים.
7. אם יש יותר מעובד אחד בו-זמנית במשק יש לדאוג כי לא יעבדו בסמיכות אחד לשני וישמרו על מרחק מינימלי של לפחות 2 מטר. יש לשטוף ידיים ולחטאם טרם התחלת העבודה, בתום העבודה יש לחזור על הפעולה.
8. כל מגע עם בעל החיים יעשה לאחר שטיפת ידיים וחיטויים.
9. בהתייעצות עם הווטרינר המטפל מומלץ להכין מראש מלאי תרופות שבעל החיים מטופל בהן דרך קבע.

רפתות- שגרת החליבות תמשך ברציפות כסדרה. כמו בשגרה גם בימים אלו יש להקפיד ולדאוג לצרכי הפרות, לרבות: מים, אוכל ואוורור. מפאת צער בעלי חיים חשוב להמשיך ולהקפיד לחלוב את הפרות מינימום פעמיים ביום. לצד זאת, צוותי החולבים בשעות השונות לא יפגשו ביניהם במהלך העבודה בתחום הרפת או לאחר שעות העבודה. אין לאפשר כניסת זרים למשקים ויש לצמצם למינימום ההכרחי את האינטראקציה של העובדים עם הרופא הווטרינר, נותני שירות אחרים ובעלי החיים. יש להקפיד בכל מקרה על עבודה עם כפפות לטקס וחומרי חיטוי מתאימים.

לולים- שגרת הלולים תימשך כסדרה. יש להקפיד ולהגיע לפחות פעמיים ביום כדי לדאוג לצרכי העופות, לרבות: מים, אוכל ואוורור. כמו גם, איסוף ביצים צריך להתקיים לפחות פעם ב-24 שעות, ולהכניסן מיד לחדר הייעודי, בטמפרטורה של מתחת 20 מעלות. יש להמשיך בחיסוני העופות בהתאם לתוכנית. 

קורסים בתחום החקלאות
ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון.
בעקבות ההנחיות החדשות של משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה, הנהלת משרד החקלאות מודיעה על ביטול פעולות קבוצתיות כגון: כנסים, ימי עיון וקורסים.

דיג
הגשת בקשה לרישיון דיג
- יש למלא את כל הטפסים הנמצאים באתר המשרד.
- יש לשלוח את כל הטפסים לכתובת המייל- Daig@moag.gov.il

הגשת בקשה לרישיון יבוא דגים- בהתאם לנוהל המפורסם באתר.
לקבלת מענה על שאלות ופניות אחרות, ניתן להתקשר למוקד ההודעות של אגף הדיג הזמין 24/7 – 9432* או באמצעות המייל לכתובת- Daig@moag.gov.il

יבוא ויצוא של תוצרת צמחית וחי
השירות הניתן ליבואנים וליצואנים בנמלי הים והיבשה נמשך כסדרו, לרבות כלל הבדיקות והאישורים הנדרשים.

 השירותים להגנת הצומח ולביקורת
לא תהיה קבלת קהל פרונטלית לציבור למעט מקרים דחופים, ובתיאום מראש עם הגורם המקצועי. יש להשתמש בשירותים הדיגיטליים הקיימים לרשותכם. הנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת שבמשרד החקלאות נערכת כדי לצמצם פגיעה בפעילות החקלאית.
לרשותכם מוקד טלפוני במספר- 03-9681500, וכן מוקד וואטסאפ, בטלפונים- 050-6241582, 050-6241402.