היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

עובדים זרים

ענף הבנייה 
ענף הבנייה הוחרג מהגבלות כוח האדם - וימשיך לעבוד במתכונת מלאה. בין השאר תותר לינת עובדים פלסטינים בשטח ישראל, על מנת לאפשר המשך בנייה רציפה.
תוקפן של אשרות מסוג א5 (תושבי ארעי), ב1 כללי (אשרת עבודה ושהיה כללית), א1 (מעמד ארעי לזכאי שבות), א2 (משתלמים/סטודנטים) ותלמידי ישיבות), א3 אנשי דת, א4 (נלווים לא2 ולא3) - אשר פג תוקפן החל מיום 12.3.20 - יוארך אוטומטית  עד ליום 30.6.2020.

הנחיות מיוחדות בנושא מדיניות הסגר על העובדים הפלסטינים
החל מיום א' (22.3.20), יוטל סגר חד צדדי על כלל שטחי הרש"פ. תותר עבודת עובדים פלסטינים הנושאים היתרי עבודה תקפים בישראל, אשר המעסיק הגיש בקשה להיתר קורונה ושהם כבר בישראל, וזאת לפרק זמן של חודשיים או עד לשינוי המצב שחייב נקיטת צעד זה - המוקדם מבין השניים. לא תותר כניסת עובדים ביום ראשון בבוקר (22.3.20).
על הקבלנים להיערך לאלתר להלנת העובדים ולדאוג לתשתית הלנה נאותה, תנאים סניטריים הולמים, מערך הסעדה, הסעות ממקום העבודה למקום הלינה ובחזרה, ואבטחה.
באחריות המעסיק לעמוד בכלל הכללים המחייבים. הפרתם תוביל לשלילת היתר ההלנה של העובדים ולהחזרתם לשטחי הרש"פ. בנוסף, פועל אשר יבחר לשוב לשטחי הרש"פ לא יורשה לשוב לעבודה בשטחי ישראל עד חלוף תקופת המשבר והפצת הוראות מתאימות.
להודעה המלאה.

ענף הסיעוד
הוחלט על הקלות בענף הסיעוד עבור מטופלים סיעודיים.
בתקופה זו ניתן להגיש בקשות לרישום עובד זר אצל מטופל סיעודי גם אם העובד הזר לא הועסק במשך תקופה העולה על 90 ימים.
בנוסף, יש הרחבה של אפשרויות העסקת עובדים זרים שתקופת שהייתם בין 52-63 חודשים- בתקופה זו יוכלו גם מטופלים סיעודיים בעלי היתר פנוי, גם אם אין להם עובד זר קבוע השוהה בחו"ל אך זקוקים למטפל, להעסיק באופן זמני גם עובדים הנמצאים בישראל בין 52-63 חודשים. ההעסקה תאושר עד לתום 63 חודשים של העובד הזר.
הארכת תקופת ההעסקה הזמנית- מטופל שמועסק אצלו באופן זמני עובד מחליף השוהה בישראל בין 52-63 חודשים, במקום עובד קבוע שטרם חזר עקב המצב, יוכל להמשיך להעסיק את העובד המחליף עד לחזרת העובד הקבוע השוהה בחו"ל-וזאת בתנאי שתועבר הודעה על הארכת ההעסקה באמצעות הלשכה הפרטית. ההארכה תאושר עד לתום 63 חודשים של העובד הזר.
יצוין, כי מקבלי שירותים במסגרת גמלת סיעוד שנמצאים בבידוד או שוהים בבית עם אדם הנמצא בבידוד בעקבות נגיף הקורונה, יכולים לקבל את גמלת הסיעוד בכסף במקום שעות הטיפול, אם אין מטפל בחברות הסיעוד שיוכל לטפל בהם בתקופת הבידוד.
להרחבה בנושא קבל גמלת סיעוד בכסף בתקופת משבר הקורונה היכנסו לקבלת גמלת סיעוד בכסף במקטן שעות טיפול בתקופת בידוד בעקבות הקורונה 

ענף החקלאות
משרד החקלאות סיכם עם משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (המתפ״ש) על המשך העסקת פלשתינאים בישראל בחקלאות ובכלל. על פי הסיכום, תאושר כניסה של כל בעלי האישור לעבודה בחקלאות, ובתנאי שהמעסיק ימצא פתרון לינה לעובד למשך חודש (באחריות המעסיק). יודגש כי הכניסה תתאפשר בתנאי שיהיה הסדר לינה לתקופה הנדרשת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
האפשרות תינתן לכניסה אחת, וככל שהעובד ירצה לחזור לביתו, או המעסיק לא נדרש להמשך העסקתו, העובד לא יוכל להיכנס בשנית עד להודעה אחרת. בנוסף, תבוטל הגבלת הגיל (עד 50) הקיימת היום לחקלאות, ותתאפשר כניסת עובדים בכל גיל לבעלי היתרי עבודה בתוקף.

בהתאם להחלטתו של שר הפנים, הוחלט להאריך באופן אוטומטי לכל מי שמחזיק אשרה מהסוגים המפורטים מטה ופג תקופה החל מיום 12.3.2020. ההארכה תתבצע באופן  אוטומטי עד ליום 30.6.2020 .  החלטה זו חלה על כל מי שהוא באשרות: א5 (תושב ארעי), ב1 (אשרת עבודה ושהיה), א1 (מעמד ארעי לזכאי שבות), א2 (משתלמים/סטודנטים ותלמדי ישיבות), א3 אנשי דת, א4 (נלווים לא2 ולא3 ). האשרות של כל מי שפורט, יוארכו עד 30.6.2020 על פי החלטת השר. 

הקלות לניוד עובדי חקלאות זרים

א. הקלה לחקלאים ללא היתרים להעסקת עובדים זרים לשנת 2020, אשר הגישו בקשות להיתרים מטעמים רפואיים, וטרם התקבלה החלטה בבקשתם: ‏לפי ‏נוהל ‏הניוד, ‏ניתן ‏לנייד ‏עובדים ‏זרים‏ בחקלאות ‏רק ‏בין ‏חקלאים ‏שהם ‏בעלי ‏היתרים ‏להעסקת ‏עובדים ‏זרים ‏בתוקף. לאור המצב, ‏הוחלט ‏לאשר ‏ ‏ניוד ‏עובדי ‏חקלאות ‏זרים ‏גם ‏לחקלאים ללא היתר העסקה לשנת 2020, הממתינים להחלטה בעניינם מטעמים רפואיים כאמור. ‏ ההקלה ‏האמורה ‏הן ‏לניוד ‏בין ‏חקלאים ‏בתוך ‏אותו ‏ישוב ‏חקלאי ‏והן ‏לניוד ‏בין ‏חקלאים ‏המתגוררים‏ בישובים שונים.
ב. הקלה בקשר להליך אישור בקשות ניוד עובדים בין חקלאים המתגוררים בישובים חקלאיים שונים: לפי‏ נוהל ‏הניוד, ‏חקלאים ‏המבקשים ‏ניוד ‏עובדים ‏זרים ‏בין ‏ישובים ‏חקלאיים ‏שונים, ‏חייבים ‏להגיש ‏טופס‏ בקשה ‏לניוד ‏ללשכת שירות למעסיקים ‏והחקלאי ‏הקולט ‏אינו ‏רשאי ‏להתחיל ‏להעסיק ‏את ‏העובד ‏הזר‏ עד לקבלת אישור.
בתקופת ‏ההקלות, ‏החקלאי ‏המנייד ‏עדיין ‏יידרש ‏לשלוח ‏את ‏טופס ‏הבקשה ‏לניוד, ‏אך ‏החקלאי ‏הקולט ‏יהא‏ רשאי ‏להתחיל ‏להעסיק ‏את ‏העובד ‏הזר  ‏מיד ‏עם ‏שליחת ‏הבקשה ‏ואין ‏צורך ‏לקבל ‏את ‏אישור ‏הרשות‏ בכתב. ‏
ג. הקלות בקשר לתקופת הניוד המינימלית: ‏לפי ‏הנוהל, ‏בניוד ‏בין ‏חקלאים‏ מישובים שונים, תקופת הניוד המינימלית היא ל-30 יום.
בתקופת ‏ההקלות, ניתן ‏יהא ‏לנייד ‏עובד ‏זר ‏בין ‏חקלאים‏ בישובים שונים גם לתקופה קצרה יותר.
יודגש כי גם במהלך תקופת ההקלות מחמת מגפת הקורונה, ימשיכו לחול כל יתר התנאים הרגילים לפי נוהל הניוד, ובכלל זה חובת קבלת הסכמת העובד הזר לניודו.
הקלות אלו תהיינה בתוקף עד להודעה חדשה.

קבלת קהל

משרדי הרשות אינם פועלים ניתן להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות באופן דיגיטלי, למלא טפסים, לשלם אגרות ולקבל מידע רב ומופרט.

עדכונים נוספים בנושא ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין.
פרטים נוספים בטלפון 3450*.

מוקד טלפוני לשאלות ולפניות של עובדים זרים בכל השפות
רשות האוכלוסין וההגירה והמרכז להגירה בינלאומית CIMI מעמידים בפני ציבור העובדים הזרים בישראל מוקד טלפוני לפניות עובדים.
המוקד יספק מענה בשפות השונות, לרבות:  תאית, סינית, אוקראינית, רוסית, רומנית, בולגרית, נפאלית, תורכית ועוד.
שעות פעילות המוקד הן בימים א׳-ה׳ בין השעות : 16:00-08:00
בטלפון: 1-700-707-889.
לעדכונים שוטפים בנושא הקורונה