היסטוריית התרעות לפי יישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזור

דיור ונדל"ן

עובדי משרד הבינוי והשיכון ימשיכו לתת מענה רציף לזכאי הסיוע בדיור והדיור הציבורי.
המוקדים הטלפוניים עובדים כסדרם ואף תוגברו.
5442* מוקד סיוע בדיור.
 5349* מוקד מחיר למשתכן לפניות זוכים. 
העברת כספי הסיוע לזכאים ממשיכה כרגיל. זכאים שהינם קשישים, זכאותם תוארך באופן אוטומטי ללא צורך בפנייה בנושא.
 
אושרו הקלות בהחזרי משכנתא מטעם המדינה - דחייה של עד ארבעה חודשים, פרטים נוספים באתר.


עד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רשות מקרקעי ישראל. משרדי הרשות יפעלו במתכונת חירום בלבד, תוך מאמץ לתת מענה לבקשות בעניין אישור זכויות, התחייבות לרישום משכנתא, סילוק משכנתאות, אכלוס משתכנים, העברת זכויות, חתימת חוזים לאחר אישור עסקה ותשלום ונושאים דחופים אחרים שאינם סובלים דיחוי.

שיכון
סיוע בדיור ודיור וציבורי - לא תתקיים קבלת קהל בסניפי החברות המשכנות, החברות הונחו לספק שירות מלא באמצעות המענה הטלפוני ובאתרי האינטרנט.
כל הבקשות לסיוע בדיור ודיור ציבורי שיאושרו יקבלו את הסיוע באופן רטרואקטיבי. 
בתי גיל זהב -  ניתנו הנחיות פרטניות לבתי גיל זהב, ניתן לקרוא את ההנחיות באתר המשרד.
 
בינוי
ענף הבנייה הוחרג מהגבלות כוח האדם במשק, ימשיך לעבוד במתכונת מלאה, תותר לינת עובדים פלסטינים בשטח ישראל, על מנת לאפשר המשך בנייה רציפה.
בנוסף, אפיין המשרד את מרכיבי הייצור הענפיים שיש לשמר, פרטים באתר.
מחיר למשתכן - הופסקו כנסי המידע, כנסי בחירת דירות וחתימות זוכים, יש להתעדכן באתר למידע נוסף.
רשם הקבלנים - לא תתקיים קבלת קהל באגף רשם הקבלנים. ניתן לשלוח פניות מקוונות דרך אתר המשרד.
נציין כי בשל המצב, קיים עומס רב במוקדנים הטלפוניים של משרד הבינוי והשיכון ומשך ההמתנה ארוך מהרגיל.
למידע נוסף ניתן לפנות לאתר משרד הבינוי והשיכון.

הנחיות מיוחדות בנושא מדיניות הסגר על העובדים הפלסטינים
החל מיום א' (22.3.20), יוטל סגר חד צדדי על כלל שטחי הרש"פ. תותר עבודת עובדים פלסטינים הנושאים היתרי עבודה תקפים בישראל, אשר המעסיק הגיש בקשה להיתר קורונה ושהם כבר בישראל, וזאת לפרק זמן של חודשיים או עד לשינוי המצב שחייב נקיטת צעד זה - המוקדם מבין השניים. לא תותר כניסת עובדים ביום ראשון בבוקר (22.3.20).
על הקבלנים להיערך לאלתר להלנת העובדים ולדאוג לתשתית הלנה נאותה, תנאים סניטריים הולמים, מערך הסעדה, הסעות ממקום העבודה למקום הלינה ובחזרה, ואבטחה.
באחריות המעסיק לעמוד בכלל הכללים המחייבים. הפרתם תוביל לשלילת היתר ההלנה של העובדים ולהחזרתם לשטחי הרש"פ. בנוסף, פועל אשר יבחר לשוב לשטחי הרש"פ לא יורשה לשוב לעבודה בשטחי ישראל עד חלוף תקופת המשבר והפצת הוראות מתאימות.
להודעה המלאה

רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי היא דוחה את מועדי התשלום המגיעים לה. התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שהונפקו על ידי רמ"י נדחו עד ל 27.4.2020. דחיית התשלומים תתבצע ללא תוספת ריבית והצמדה. יודגש כי ההחלטה על דחיית תשלומים לא חלה על תשלום תמלוגים לרמ"י מכל סוג שהוא.
על פי החלטת רמ"י, לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הינו בין התאריכים 25.03.2020 ועד 26.04.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר - ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן.
בנוסף יחולו  גם ההוראות הבאות:
א. עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, ידחו ליום 27.4.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות, דהיינו - המצאת ערבויות, חתימה על הסכם תשתיות, והמצאת הסכם חתום לרמ"י.
ב. יובהר, כי דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח לא משולמות לרשות (אלא למשרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין.
ג. דחייה זאת אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכם הפיתוח או החכירה.
ד. הרשות מבהירה כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה
עד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רשות מקרקעי ישראל. משרדי הרשות יפעלו במתכונת חירום בלבד, תוך מאמץ לתת מענה לבקשות בעניין אישור זכויות, התחייבות לרישום משכנתא, חתימת חוזים, העברת זכויות ונושאים דחופים אחרים שאינם סובלים דיחוי.
ניתן לפנות או להעביר מסמכים באמצעות יישום פניות הציבור.

רשות מקרקעי ישראל הודיעה על דחיית מועדי התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שהונפקו על ידה ליזמים וקבלנים, ללא תוספת ריבית והצמדה. על פי ההחלטה, לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הינו בין התאריכים 25.03.2020 ל-26.04.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן, לא יאוחר מה-27.04.2020. זאת ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב איחור או הפרה של תנאי העסקה או תנאי המכרז.

ברשות מבהירים כי אם התשלום הוא תנאי לביצוע פעולה או הנפקת הסכם על ידי הרשות, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא, בהתאם לתנאי ההתקשרות. כמו כן ההחלטה לא חלה על תשלום תמלוגים לרמ"י מכל סוג שהוא.

עוד נקבע, כי בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז יחולו בנוסף גם ההוראות הבאות:
א. עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, ידחו ליום 27.4.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות,  כלומר המצאת ערבויות, חתימה על הסכם תשתיות, והמצאת הסכם חתום לרמ"י.
ב. דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח לא משולמות לרשות (אלא למשרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין.
ג. דחייה זאת אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכם הפיתוח או החכירה.
ד. הרשות מבהירה כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה.

משרד הבינוי והשיכון פרסם הבוקר סל הקלות כולל לרוכשי דירות, קבלני פיתוח ומתכננים, במטרה לסייע לפעילות סדירה בענף הבניין.
בין ההקלות, אפשרות מקוונת לתשלום על רכישת דירה, שחרור ערבויות, הקדמת תשלומים לאנשי מקצוע ועוד, לפרטים נוספים.

מענה טלפוני למקרים דחופים בלבד יינתן בטלפונים הבאים, בשעות 14:00-8:00:
הנהלת הרשות- 073-3426002
מרחב ת"א- 073-3429004  
מרחב מרכז- 073-3428803 
מרחב ירושלים- 073-3426777 
מרחב צפון- 073-3427001
מרחב חיפה- 073-3427551 
מרחב דרום- 073-3428202
אזור יהודה ושומרון- 02-9977336
הזמנת אישורי זכויות תמשיך להיות זמינה באתר האינטרנט של הרשות, בדגש על בקשות דחופות. פניות למוקד הטלפוני בטלפון 5575* או 03-9533333