היסטוריית התרעות לפי ישוב

  • יממה אחרונה
  • שבוע אחרון
  • חודש אחרון

התרעות 32

< חזרה

דיור ונדל"ן

עובדי משרד הבינוי והשיכון ימשיכו לתת מענה רציף לזכאי הסיוע בדיור והדיור הציבורי.
המוקדים הטלפוניים עובדים כסדרם ואף תוגברו.
5442* מוקד סיוע בדיור.
 5349* מוקד מחיר למשתכן לפניות זוכים.  
 
אושרו הקלות בהחזרי משכנתא מטעם המדינה - דחייה של עד ארבעה חודשים, פרטים נוספים באתר.


עד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רשות מקרקעי ישראל. משרדי הרשות יפעלו במתכונת חירום בלבד, תוך מאמץ לתת מענה לבקשות בעניין אישור זכויות, התחייבות לרישום משכנתא, סילוק משכנתאות, אכלוס משתכנים, העברת זכויות, חתימת חוזים לאחר אישור עסקה ותשלום ונושאים דחופים אחרים שאינם סובלים דיחוי.

שיכון
סיוע בדיור ודיור וציבורי - לא תתקיים קבלת קהל בסניפי החברות המשכנות, החברות הונחו לספק שירות מלא באמצעות המענה הטלפוני ובאתרי האינטרנט.
כל הבקשות לסיוע בדיור ודיור ציבורי שיאושרו יקבלו את הסיוע באופן רטרואקטיבי. 
בתי גיל זהב -  ניתנו הנחיות פרטניות לבתי גיל זהב, ניתן לקרוא את ההנחיות באתר המשרד.
 
בינוי
התו הסגול לאתרי בנייה
משרד הבינוי והשיכון בשיתוף עם משרד הבריאות מפרסם את ההמלצות לעמידה בתו סגול לאתרי בנייה וכן מסמך המלצות לעובדים הזרים באתרי הבנייה במספר שפות (עברית, ערבית, אנגלית, סינית, רוסית ותורכית). בנוסף, מפיץ המשרד לקבלנים שלטים לתלייה באתרי הבנייה בהם המלצות, בשפת העובדים, כיצד יש להתנהג בשגרת קורונה, בהתאם להמלצות התו הסגול לאתרי בניה.

ענף הבנייה הוחרג מהגבלות כוח האדם במשק, וממשיך לעבוד במתכונת מלאה, הותרה לינת עובדים פלסטינים בשטח ישראל, על מנת לאפשר המשך בנייה רציפה.
אופיינו מרכיבי הייצור הענפיים שיש לשמר, פרטים באתר.
מחיר למשתכן - הופסקו כנסי המידע, כנסי בחירת דירות וחתימות זוכים, יש להתעדכן באתר למידע נוסף.
עמדת ממונה חוק המכר – תשלום מרחוק בגין דירה חדשה
הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון פרסם נייר עמדה ובו נקבע כי רוכשי דירה חדשה יכולים לבצע תשלומים ללא הגעה פיזית לבנק. נייר העמדה מפרט את התנאים הטכנולוגיים לביצוע הרכישה ללא נוכחות פיזית. עמדת הממונה מאפשרת לבנקים להקל את מגבלות הנוכחות כפי שמתחייבות מכוח חוק המכר.
רשם הקבלנים - לא מתקיימת קבלת קהל באגף רשם הקבלנים. ניתן לשלוח פניות מקוונות דרך אתר המשרד.
נציין כי בשל המצב, קיים עומס רב במוקדנים הטלפוניים של משרד הבינוי והשיכון ומשך ההמתנה ארוך מהרגיל.
למידע נוסף ניתן לפנות לאתר משרד הבינוי והשיכון.

אושר מתווה כניסה מחודשת של עשרות אלפי פועלים פלסטינים בענף הבנייה
החל ביום ראשון, 3/5/2020 אושרה כניסתם של 36,400 פועלים פלסטינים נוספים על פי מתווה שהניח משרד הבינוי והשיכון. על פי המנגנון החדש, העבודה בשגרת הקורונה תנוהל במתחמים קבועים ובקבוצות קבועות של עובדים ("קפסולות") בהסעות, בלינה, במנוחה ובהפסקות, בתדריכים ובביצוע העבודות, באופן שיאפשר שליטה ובקרה במניעת תחלואה, ובהכלה של תחלואה אם חלילה תתרחש.
מעסיקים יקבלו היתר להזמין עובדים לעבודה בישראל למחזורים של שלושה שבועות רצופים, ובתום כל מחזור ישוב העובד לביתו למנוחה של סוף השבוע וחוזר חלילה. במהלך כל המחזורים, הרכב העובדים בקפסולה לא ישתנה. להודעה המלאה
המתווה מגדיר חובה למעסיקים לדאוג לתנאי בריאות ולינה בתקופת הקורונה. פועלי בניין פלסטינים יבוטחו בביטוח בריאות ישראלי ויטופלו במידת הצורך בקופות החולים או בבתי החולים בישראל. בנוסף, תעוגן בחקיקה החובה להלנת פועלים בתנאים הולמים ויופעל פיקוח מוסדר לעניין. נציין כי מטרת הפעלת ביטוח רפואי פרטי היא למקרה בו העובד הפלסטיני יהיה זקוק לטיפול רפואי שלא בקשר לתאונת עבודה (המבוטחת בביטוח הלאומי בישראל).

רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי היא דוחה את מועדי התשלום המגיעים לה. התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שהונפקו על ידי רמ"י נדחו עד ל 27.4.2020. דחיית התשלומים תתבצע ללא תוספת ריבית והצמדה. יודגש כי ההחלטה על דחיית תשלומים לא חלה על תשלום תמלוגים לרמ"י מכל סוג שהוא.
על פי החלטת רמ"י, לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הינו בין התאריכים 25.03.2020 ועד 26.04.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר - ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן.
בנוסף יחולו  גם ההוראות הבאות:
א. עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, ידחו ליום 27.4.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות, דהיינו - המצאת ערבויות, חתימה על הסכם תשתיות, והמצאת הסכם חתום לרמ"י.
ב. יובהר, כי דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח לא משולמות לרשות (אלא למשרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין.
ג. דחייה זאת אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכם הפיתוח או החכירה.
ד. הרשות מבהירה כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה
עד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רשות מקרקעי ישראל. משרדי הרשות יפעלו במתכונת חירום בלבד, תוך מאמץ לתת מענה לבקשות בעניין אישור זכויות, התחייבות לרישום משכנתא, חתימת חוזים, העברת זכויות ונושאים דחופים אחרים שאינם סובלים דיחוי.
ניתן לפנות או להעביר מסמכים באמצעות יישום פניות הציבור.

רשות מקרקעי ישראל הודיעה על דחיית מועדי התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שהונפקו על ידה ליזמים וקבלנים, ללא תוספת ריבית והצמדה. על פי ההחלטה, לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הינו בין התאריכים 25.03.2020 ל-26.04.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן, לא יאוחר מה-27.04.2020. זאת ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב איחור או הפרה של תנאי העסקה או תנאי המכרז.

ברשות מבהירים כי אם התשלום הוא תנאי לביצוע פעולה או הנפקת הסכם על ידי הרשות, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא, בהתאם לתנאי ההתקשרות. כמו כן ההחלטה לא חלה על תשלום תמלוגים לרמ"י מכל סוג שהוא.

עוד נקבע, כי בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז יחולו בנוסף גם ההוראות הבאות:
א. עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, ידחו ליום 27.4.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות,  כלומר המצאת ערבויות, חתימה על הסכם תשתיות, והמצאת הסכם חתום לרמ"י.
ב. דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח לא משולמות לרשות (אלא למשרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין.
ג. דחייה זאת אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכם הפיתוח או החכירה.
ד. הרשות מבהירה כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה.

שימושים שלא כדין ופינוי פולשים
בפסקי דין או בהסכמים שנקבע בהם מועד להסדרת שימוש שלא כדין, שטרם חלף נכון ל-22.3.2020 (מועד התקנת תקנות שעת חירום) - המועד להסדרת השימוש יוארך ב-3 חודשים נוספים. יתר החיובים בהתאם לקבוע בפסק הדין ימשיכו לחול ללא שינוי.
בפסקי דין או הסכם, שלא כוללים הוראה המאפשרת הסדרה או שמועד הסדרת השימוש חלף בטרם המועד התקנת תקנות שעת חירום, ניתן להגיש בקשה פרטנית להארכת מועד להסדרת השימוש לאור נסיבות מיוחדות.   ככלל לא ניתן ארכה לביצוע פסקי דין לפינוי וסילוק יד, אלא באישור שיינתן פרטנית, לאחר הגשת בקשה מפורטת ומנומקת, שתצדיק מתן ארכה בשל נסיבות מיוחדות הקשורות למגורי הפולש במקום, או למצב בריאותו של הפולש, או לקושי ממשי אחר המצדיק אי ביצוע פסק הדין במועד שנקבע לכך.
פינוי בתי מגורים מאוכלסים לא יבוצע בשלב זה אלא בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
 
הק